home

 


Laatste nieuws


We zijn gestopt met alle activiteiten (2015-09-25)

Alle activiteiten van de Stichting Habets Genealogieën zijn gestopt: de website, het bijhouden van de stamboom en het leveren van stamboomgegevens.


Stamboom­index bij­ge­werkt (2014-02-02)

De stamboomindex is weer bijgewerkt, met dank aan vele familieleden en onderzoekers voor hun bijdrage.


Portret van generaal-majoor uit 1792 (2011-02-24)

Er bestaat een portret van generaal-majoor Jean Joseph Habets, geboren in 1792. Heeft u interesse?


Jaarverslag 2010 - Donateurs gevraagd (2011-02-15)

Hoe het onze stichting verging in 2010 en waarom we een dringende oproep doen voor donateurs.

 

Over ons, overzicht

Inhoud

 

 

De Stichting Habets Genealogieën (de SHG) wordt gevormd door een aantal enthou­siaste personen die zich inzet­ten voor de geschied­schrijving van en de gemeen­schappelijke familie­band binnen de familie Habets.

top Doel van de stichting

De stichting heeft tot doel het vastleggen van genea­logische gege­vens van de familie Habets en directe verwanten, alsmede het uit­dragen van resul­taten aan betrok­kenen.

Hiertoe worden in hoofdlijnen de volgende activi­teiten ontplooid: regi­streren, bijhouden en uitwisselen van gegevens; uit­voeren van en/of motiveren tot onderzoek, bekend maken van resul­taten en verster­ken van de gemeen­schappelijke familie­band.

top Donateurs en sponsors

De werkzaamheden van de stichting worden gefinancierd door donaties en sponsoring.

De donateurs worden gevormd door allen die de werk­zaamheden van de SHG een warm hard toedragen en daarom een financiële bijdrage geven. De leden van de familie Habets en directe verwanten vormen de voornaamste groep. Het donateurschap biedt een aantal voordelen. Ook donateur worden? Lees verder »

Sponsors zijn voornamelijk met Habets verwante bedrijven de werk­zaamheden van de SHG ondersteunen en daarvoor als tegen­prestatie op deze website ruimte krijgen hun bedrijfs­activi­teiten kenbaar te maken. Wilt u als Habets-bedrijf ons ook sponsoren? Lees verder » Een overzicht van onze sponsors vindt u op de pagina Sponsors, over­zicht.

top Geschiedenis van de stichting

Op 21 juli 1993 werd de Stichting Habets Genealogieën (de SHG) opgericht, voortkomend uit een ad-hoc werkgroep. Het bestuur trachtte door publi­caties van onder­zoeken de belang­stelling te wekken bij familie­leden naar hun afkomst en verleden. Lees verder »

top Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Math Ha­bets, Stein

(voor­zitter)

Casper Ha­bets, Eind­hoven

(se­cre­taris, pen­ning­meester, stam­boom, web­master)

 

Peter Ha­bets, Sibbe

(onder­zoek)

Antoine Noblesse, Beek

 

top Contactgegevens

Stichting Habets Genealogieën

Van Gorkumlaan 25

5641 WL Eindhoven

(Nederland)

 

Telefoon: 040 28 12 235 (internationaal: +31 40 28 12 235)

 

Bank: ING Bank, Amsterdam – rekeningnummer NL24INGB0004149636 t.n.v. Stichting Habets Genea­logieën, Eind­hoven (Nederland). Voor beta­lingen vanuit het buiten­land: IBAN (Inter­national Bank Account Number) = NL24INGB0004149636, BIC (Bank Identification Code) = INGBNL2A.

 

KvK handelsregister: nr. 41073445.

Zie verder op de Contactpagina.