home

 


Laatste nieuws


We zijn gestopt met alle activiteiten (2015-09-25)

Alle activiteiten van de Stichting Habets Genealogieën zijn gestopt: de website, het bijhouden van de stamboom en het leveren van stamboomgegevens.


Stamboom­index bij­ge­werkt (2014-02-02)

De stamboomindex is weer bijgewerkt, met dank aan vele familieleden en onderzoekers voor hun bijdrage.


Portret van generaal-majoor uit 1792 (2011-02-24)

Er bestaat een portret van generaal-majoor Jean Joseph Habets, geboren in 1792. Heeft u interesse?


Jaarverslag 2010 - Donateurs gevraagd (2011-02-15)

Hoe het onze stichting verging in 2010 en waarom we een dringende oproep doen voor donateurs.

 

Genealogische gegevens

Welke gegevens leggen we vast in onze stamboomdatabase en waarvoor? Bij verzamelen en aanleveren van gegevens kan de bijgevoegde checklist een waardevol hulpmiddel zijn.

Inhoud

 

Check­list per­soons­ge­ge­vens

 

Behalve de formele gegevens naam, voornamen, datum en plaat van geboorte, huwelijk, overlijden, enz., bevat de database ook bijzonderheden zoals opleiding, beroep, woonadressen, foto's, krantenartikelen en bidprentjes. Hierbij is natuurlijk ook van de persoon de plaats in de stamboom vastgelegd: kind van, gehuwd met, kinderen.

Eigenlijk wordt alles opgenomen wat de betreffende persoon kenschetst en hem/haar plaatst in de genealogie van de familie en daardoor interessant is voor de nako­me­lingen en onder­zoekers. Hieronder volgt een checklist die u kunt gebruiken bij het verzamelen en aan­leveren van persoons­gegevens.

 

Privacy – Van de in de stamboomdatabase opgeslagen gegevens worden in principe niet op de website gepubliceerd, maar zijn slechts toegankelijk voor de directie familie en, van overleden personen, voor genealogische studies. De stamboomindex op deze website bevat slechts enkele van de primaire gegevens nodig om uit te kunnen zoeken of een bepaald persoon in onze stamboomdatabase voorkomt.

Checklist persoonsgegevens

top Identificerende gegevens
primair
secondair
 • voornamen (voluit)
 • roepnaam
 • achternaam
 • titel
 • geslacht

 

 • geboortedatum en -plaats
 • geboorteadres
 • datum en plaats van overlijden
 • adres van overlijden
 • doodsoorzaak (bij­zon­dere geval­len)
 • stamboom-id (identificatie­num­mer toe­ge­kend in de SHG-stam­boom­data­base)
 • begrafenis of crematie: datum, plaats
 • adres, naam begraaf­plaats of crema­torium, lokatie graf e.d.

 

 • gegevens ouders: voor­namen, achter­naam, geboorte­datum

 

 • pasfoto
 
 • DNA-profiel

 

(De primaire gegevens zijn voor identificatie het belangrijkste.)

top Levensloop

Opleidingen na basisonderwijs:

 • opleiding, studierichting, behaalde titel/examen, datum van/tot, instituut, adres, plaats

Beroepen:

 • beroep / functie, werkgever, adres, plaats, datum van/tot

Relaties:

 • soort relatie: huwelijk, partnerschap, samenwonend
 • identificerende gegevens partner
 • datum en plaats start van de relatie (bv. huwelijks­datum en -plaats)
 • datum en plaats einde van de relatie (bv. schei­ding, over­lijden partner)
 • gegevens kerkelijk huwelijk (datum en plaats, geloof, paro­chie / kerk / tem­pel / enz.)

Kinderen:

 • identificerende gegevens kinderen
 • indien niet de biologische ouder: adopie- of overige gegevens

Woonadressen:

 • adres, plaats, datum vanaf of van/tot
 • coördinaten (lengte- en breedtegraad)
top Maatschappelijke en overige gegevens
 • maatschappelijke functies (functie, datum van/tot, plaats)
 • toegekende formele onder­scheidingen (soort, datum)
 • hobbies
 • interesante wetens­waardig­heden
top Opmerkingen

Addressen / woonplaatsen:

 • Geef bij adressen zoveel mogelijk gegevens op indien bekend: straat en huis­nummer, woon­plaats / gemeente, pro­vincie, land. Zo mo­gelijk ook de coör­di­na­ten (lengte- en breedtegraad).

Brongegevens:

 • Bij historische genealogische gegevens altijd de bron vermelden. Dit kan bv. een docu­ment (notariele acte, ge­boorte­bewijs, ...), kranten­artikel, (overlijdens)ad­ver­tentie, web­site of foto zijn.